วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

วันวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5


สำนักศึกษาทั่วไป จัดงานวันวิชาศึกษาทั่งไป ครั้งที่ 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด

วันที่ 4 เมษายน 2662 สำนักศึกษาทั่วไป จัดงานวันวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5 ณ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แสดงนิทรรศการผลงานจากการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป และบรรยาย การดูแลสุขภาพจิตในวัยเรียน โดยแพทย์หญิงพิยะดา หาชัยภูมิ และมีการประเมินผลงานการจัดนิทรรศการของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi