ข่าวกิจกรรม โครงการ

ร่วมพลังรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานปล่อยขบวนรถรณรงค์กิจกรรม แสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในรั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม แสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในรั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ภายใต้โครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานปล่อยขบวนรถรณรงค์กิจกรรม มีนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกิจกรรม ปล่อยขบวนรถร่วมรณรงค์ ลานกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi