วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 770,900 บาท  (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

3.บก.01 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<