ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ม.ร.ภ.เลย อบรมเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านการทุจริต

ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ในระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะจัดโครงการอบรม “เสริมสร้างจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านการทุจริต”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
(2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
(3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ

โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมนั้นจัดใน 2 รูปแบบ ทั้งแบบ Onsite และรูปแบบ Online  โดยการจัดการอบรมในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ ผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 60 คน และรูปแบบ Online มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมจำนวน 130 คน

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi