ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ   1,165,400  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   1,165,400  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ถึงวันที่ 18  กรกฎาคม 2565  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ชุดจำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ชุดจำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ชุดจำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ชุดจำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<