ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 จำนวน3 หอพัก ประกอบด้วยหอพักหญิงจันทน์ผา หอพักชายภูหลวง และหอพักชายภูหอ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 12 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2567

<<อ่านประกาศ>>