ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เห็นสมควรให้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสวัสดิการและสวัสดิภาพสมาชิกสมทบ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา พ.ศ.2557อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 7 และข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพ ของนักศึกษา พ.ศ.2557 และข้อ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงิน การเข้าเป็นสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564     จึงประกาศรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาไว้ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>
<<ใบสมัคร>>