วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ม.ราชภัฏเลย ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์สมเนตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูหลินนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีงบประมาณ 2566 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.15 น. งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ มหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2566 โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน และนางศุภากานต์ บำรุงราชหิรัณย์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2566) มีจำนวน 16 คน ประกอบด้วย นักศึกษาหญิง 14 คน นักศึกษาชาย 2 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 – เดือนพฤษภาคม 2567 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน มาศึกษาด้านการเรียนการสอน การฝึกทักษะด้านภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพ และมีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจต่อภาษาต่างประเทศ อีกทั้งมีโอกาสได้มาศึกษา อบรม หรือฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนในจังหวัดเลย ร่วมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และในวันนี้นักศึกษาได้สำเร็จหลักสูตรตามโครงการฯ จึงได้มีการปัจฉิมนิเทศขึ้น

การปัจฉิมนิเทศมีการแสดงฟ้อนรำของนักศึกษาแลกเปลี่ยน การนำเสนอวีดีทัศน์การศึกษาเรียนรู้วภาษา วัฒนธรรมไทย ความประทับใจทั้งใน และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตลอดระยะการเรียนรู้ และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรโดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้มอบแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนและร่วมบันทึกาพความประทับใจ ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการปัจฉิม คลิกชมพิธีมอบประกาศนียบัตร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi