ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,317,000 บาท (สามล้านสามแสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,271,620 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(e-GP) ในระหว่างวันที่ 7  มิถุนายน  2567  ถึงวันที่ 12  มีนาคม  2567  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 13  มิถุนายน 2567 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 10  มิถุนายน 2567 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจง
รายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567

1.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะจัดซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 จัดซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<