ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไม่มีหมวดหมู่

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับโอน ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0135 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา