ข่าวประกวดราคา

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) “

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2567  ถึงวันที่  21 มิถุนายน  (7 วันทำการ)ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

1.(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

3.(ร่าง) คุณลักษณะและรายละเอียดซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

4.บก.06 ซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<