ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,271,620 บาท  (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา  13.00 น.  ถึง 16.00 น.

1.ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

3.คุณลักษณะและรายละเอียดซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

4.บก.06 ซื้อลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<