ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 702,000 บาท  (เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา  13.00 น.  ถึง 16.00 น.

1.ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

3.คุณลักษณะและรายละเอียดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

4.บก.06 ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<