ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ”

                          ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง  >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
  2. เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง  >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
  3. ราคากลาง บก.01 จ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง  >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<