ข่าวกิจกรรมจิตอาสา

มรภ.เลย ครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์จิตอาสา สร้างฝายมีชีวิตเทิดพระเกียรติ ร.10


สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดกิจกรรมโครงการครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์จิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต รักษาป่าต้นน้ำ เก็บกักน้ำใช้เพื่อการเกษตรบ้านโพนทอง เทศบาลคอนสา ต.เชียงกลม อ.ปากชม    จ.เลย   

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดกิจกรรมโครงการครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์จิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2562 โดยวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีปิดและส่งมอบฝายมีชีวิตให้กับชุมชน ณ ลำห้วยสะเอี่ยน บ้านโพนทอง หมู่ 3 เทศบาลคอนสา ต.เชียงกลม อ.ปากชม    จ.เลย   

โครงการดังกล่าว ดำเนินงานของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะบัณฑิต เพื่อปลูกฝังจิตอาสาของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมศิลป์รักษาป่าต้นน้ำ รู้จักการดำเนินงานร่วมกับชุมชน สร้างประสบการณ์  และการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และเเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10  เนืองในโอกาสพระบรมราชาภิเษก

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi