ข่าวกิจกรรม โครงการ

ม.ราชภัฏเลย ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล


ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธษนกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งนักศึกษาไปเรียนรู้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรม สร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในสถาบันและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

นักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล มีจำนวน 100 คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและศึกษา รวม 100 ทุน ไปศึกษายัง Yulin normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน Fooyin University สาธารณรัฐไตหวัน Hue University สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม Erican College สหพันธรัฐมาเลเซีย กัวลาลัมเปอ Idea Enlish Academy CEBU สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2562

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi