ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อบรมการวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่อาจารย์กลุ่ม 1


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์ เรื่องการวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธษนกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้แก่คณาจารย์ ให้สามารถนำมาปฏบัติได้จริง เสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

โดยวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นกลุ่มที่ 1 มีคณาจารย์คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าอบรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi