คณะเทคโนอุตฯ สร้างกระบวนการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบริหารภายในมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้นวัตกรรมการเสริมสร้างกระบวนการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้นวัตกรรมการเสริมสร้างกระบวนการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการอบรม เป็นการเรียนรู้ฝึกการใช้โดรนบินพื้นฐานภาพถ่ายทางอากาศขั้นพื้นฐานและขั้นสูง แก่นักศึกษาสาขาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเกษตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และงานฝ่ายอาคารสถานที่ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย