ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบ้านพักเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดเข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดบ้านพักข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจึงประกาศบ้านพักว่างและหอพัก ดังนี้
1.บ้านพักพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน หลัง คือ บ้านพักเดิมนางพรทิพย์ วีระประทีป หมายเลขบ้านพักเลขที่ 080 ผู้มีสิทธิสมัคร ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) โดยให้นำหลักฐานมายื่นความประสงค์ขอเข้าพักดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. ห้องพักหอกัลปพฤกษ์ จำนวน 3 ห้อง
  2.1 ห้องเดิม นางพิทยา อยู่สกุล หมายเลขห้อง 301
  2.2 ห้องเดิม นางสาวพัชรีย์ พรรษา หมายเลขห้อง 302
  2.3 ห้องเดิม MissTsuneko Matsui หมายเลขห้อง 303
 4. ห้องพักหอภูกระดึง จำนวน 2 ห้อง
  3.1 ห้องเดิม นายวิชชุพงษ์ วรศาสตร์กุล หมายเลขห้อง 204
  3.2 ห้องเดิม นายธนศักดิ์ สากุลลา หมายเลขห้อง 301
  ผู้มีสิทธิสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
  ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ที่ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเข้าพักอาศัยได้ที่
  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2561
  ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบ้านพักจะพิจารณาจัดให้เข้าพักและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi