ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนไปต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จำนวนทุน
1.1 คณะครุศาสตร์ 25 ทุน
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 ทุน
1.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 ทุน
1.4 คณะวิทยาการจัดการ 13 ทุน
1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ทุน

<<อ่านประกาศ>>