ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 45 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562         จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารภูคำ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

<<อ่านประกาศ>>