ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะด้วยการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารภูคำงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

<<อ่านประกาศ>>