วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 2 อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์กีฬา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มกราคม 2563 ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042 – 835224 – 8 ต่อ 41115, 42111

<<อ่านประกาศ>>