ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 13 – 29 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ซึ่งจะยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ www.lru.ac.th โดยจ่าหน้าซองถึง งานบริหารงานบุคคล (สมัครสอบ) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 มีนาคม 2567 โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 981 – 2 – 72489 – 3 ชื่อบัญชี ค่าประกัน – รับฝากเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042 – 835224 – 8 ต่อ 41135 หรือ 41115

<<อ่านประกาศ>>
<<ใบสมัคร>>
<<บัตรประจำตัวสอบ>>
<<ใบตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร>>