ข่าวกิจกรรม โครงการ

นักศึกษาภูฏาณ เรียนรู้นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมไทเลย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะเลขาฑูตภูฏาณ และนักศึกษาภูฏาณ ศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมไทเลย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวันที่ 31 มกราคม 2563

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเลขาฑูตภูฏาณ และคณะนักศึกษาภูฏาณ เข้าร่วมขบวนแห่งานดอกบาน สืบสานวัฒนธรรมไทบเลย ร่วมแสดงและเดินแบบเครื่องกายภูฏาณที่เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดเลย ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย โดยได้พักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเลขาฑูต และนักศึกษาภูฏาณ เรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากนั่นได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภักเลย ฟังบรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาจังหวัดเลย

ต่อมาเรียนรู้การสร้างงานศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดเลย โดยฝึกใช้สีลงบนภาพหน้ากากผีบุ้งเต้า และการฝึกทำตุ้มนกตุ้มหนู และการฝึกบีบขนมจีนร้อน และทานขนมจีนร้อนของจังหวัดเลย

หลังการเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบของที่ระลึกแก่คณะเลขาฑูตภูฏาณ และตัวแทนนักศึกษาภูฏาณ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก แล้วเดินทางกลับ

คลิกชมภาพบรรยากาศ 1 คลิกชมภาพบรรยากาศ 2 คลิกชมภาพบรรยากาศ 3 คลิกชมภาพบรรยากาศ 4 คลิกชมภาพบรรยากาศ 5 คลิกชมภาพบรรยากาศ 6
คลิกชมภาพบรรยากาศ 7

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi