ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด โดยการประมูลด้วยปากเปล่า พัสดุประเภทซากเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 77 รายการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด โดยการประมูลด้วยปากเปล่า พัสดุประเภทซากเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 77 รายการ ราคากลางในการจำหน่าย 13,000 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 042-835223 ต่อ 41117 หรือ 41118 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันราชการและเวลา 08.30 – 16.30 น. กำหนดการดูพัสดุในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 12.00 น. ณ บริเวณใต้ถุนชั้น 1 ของหอพักภูเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ 18 กุมพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. และกำหนดการประมูลราคาซื้อพัสดุ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 -15.00 น.

<<อ่านประกาศ>>