ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้
ประเภทร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 ร้าน ดังนี้
1.1 บริเวณซุ้มหลังสำนักงานบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 8,000 บาท
ต่อเดือน
1.2บริเวณซุ้มหลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เก่า) จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า
5,000 บาทต่อเดือน
1.3 บริเวณอาคารสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) จำนวน 2 ร้าน
อัตราค่าเช่า 4,000 บาทต่อเดือน/ร้าน
1.4บริเวณชั้น 1 อาคารภูคำ จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 10,000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์
ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

<<อ่านประกาศ>>
<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>