รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป ร้านให้บริการทำผม สปา พื้นที่เช่าเป็นสำนักงาน จุดให้บริการสินค้าออนไลน์ และอื่นๆ บริเวณ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการมาดำเนินการร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป ร้านให้บริการทำผม สปา พื้นที่เช่าเป็นสำนักงาน จุดให้บริการสินค้าออนไลน์ และอื่นๆ บริเวณ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้
 ประเภทร้านค้า  ร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป ร้านให้บริการทำผม สปา พื้นที่เช่าเป็นสำนักงาน จุดให้บริการสินค้าออนไลน์ และอื่น ๆ จำนวน 2 ร้าน ตั้งอยู่บริเวณห้องที่ 1 และ ห้องที่ 4 ชั้น 2 อาคารวิชญาการ พื้นที่ขนาด 6x6 เมตร อัตราค่าใช้พื้นที่ 4,000 บาทต่อเดือน/ห้อง
ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานกิจการพิเศษ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30–16.30 น.

<<อ่านประกาศ>>
<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>

简体中文Englishไทย