ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้
ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า 5,000 บาท/เดือน จำนวน 1 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 1
ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 11–19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

<<อ่านประกาศ>>
<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>