ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ส่งทาง E-mail Address : inven@lru.ac.th

1.-ร่างประกาศศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร
2.-ร่างเอกสารประกวดราคาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร-1
3.-ร่างเอกสารประกวดราคาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร-2
4.-ร่างเอกสารประกวดราคาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร-3
5.-บก.01-ไฟล์ที่-1-ศูนย์วิจัย
6.-บก.01-ไฟล์ที่-2-ศุนย์วิจัย