ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 4,180,000 บาท  (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,347,200 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 15 – 28 มกราคม  2564  และยื่นเสนอราคาในวันที่  26 มกราคม 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 19 มกราคม 2564

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<