ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ามาลงนามในสัญญายืมโค – กระบือ ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ตามบัญชีรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “ธนาคารโค-กระบือ  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<