ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
1. 003 นางสาวศิริลักณ์ เอิบกิ่ง
2. 007 นางสาวภาสินี ศรีบุญ สำรองลำดับที่ 1
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<<อ่านประกาศ>>