ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศ ยกเลิกการสอบปลายภาคตามตารางสอบ และให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาดำเนินการสอบนอกตารางตามความเหมาะสม ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562


ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้มีการแพร่ระบาดขยายออกไปเป็นวงกว้างทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกทางหนึ่งตามคำแนะนำแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้ยกเลิกการสอบปลายภาคตามตารางสอบที่กำหนด ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา ดำเนินการสอบนอกตารางตามความเหมาะสม สำหรับการส่งผลการเรียนให้เป็นไปตามกำหนดการเดิม

ซึ่งในการจัดการสอบปลายภาคให้กับนักศึกษา ขอให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi