อธิการบดี มรภ.เลย พบปะผู้ประกอบการร้านค้าในมอ


วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบปะผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แจ้งแนวทางการดำเนินการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแจ้งอุปสรรคปัญหา รับทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการทุกคนเฝ้าระวังและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิค-19 เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และบุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หลังจากนั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ อาจแก้ว ผู้ช่วยอธิการการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ แจ้งการดำเนินการปรับและพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์อาหาร เพื่อให้เกิดความสะดวกและถูกต้องตามสุขลักษณะ พร้อมทั้งรับทราบความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยายกาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

Slide
การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2565

This will close in 10 seconds

简体中文Englishไทย