ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา
ซื้อ ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันศุกร์ที่  20  มีนาคม  2563  ถึงวันพุธที่  25  มีนาคม  2563  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-835224-8  ต่อ 41117-8  หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะของครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<