ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (X-Ray Fluorescence Analyzer) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา
ซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (X-Ray Fluorescence Analyzer) จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

    ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างวันศุกร์ที่  20 มีนาคม 2563  ถึงวันพุธที่  25 มีนาคม 2563  (3 วันทำการ)ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-835224-8  ต่อ 41117-8  หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง X-Ray  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่อง X-Ray  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะของครุภัณฑ์เครื่อง X-Ray  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<