ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 – 27 มีนาคม 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ 1)

คลิกอ่านประกาศรายชื่อ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi