ข่าวรับสมัครนักศึกษา

แจ้งผู้เข้าสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว และให้มีการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ คัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เพื่อให้การสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของผู้เข้าสอบ ระบบจราจร ที่จอดรถ และการรักษาความปลอดภัย

ผู้เข้าสอบ ต้องตรวจสอบลําดับผู้เข้าสอบ และหมายเลขห้องสอบอาคาร ดูรายละเอียดในบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามหลักสูตร และสาขาวิชา และให้ผู้เข้าสอบนําบัตรประจําตัวประชาชน และอุปกรณ์การสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์แต่ละสาขาวิชามาในวันสอบ

อาคาร 20 สอบสาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา
เส้นทางผ่านแอพ google map https://goo.gl/maps/QxHUs3T5M8GRRNxt7

อาคาร 23 สอบสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เส้นทางผ่านแอพ google map https://goo.gl/maps/U4TzSso4w41L5jHn9

อาคารศูนย์กีฬาในร่ม สอบสาขาวิชาพลศึกษา
เส้นทางผ่านแอพ google map https://goo.gl/maps/oo19xcxmtkPPWggG7

สนามร่วมใจ สอบสาขาวิชาพลศึกษา
เส้นทางผ่านแอพ google map https://goo.gl/maps/Tp1qDYnw1QdqEbST8

ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา อาคาร 23 สอบสาขาวิชาศิลปศึกษา
เส้นทางผ่านแอพ google map https://goo.gl/maps/D1B5DoxguL6gtzHj6

ห้องสหกิจศึกษาฯ และ 19202 สอบสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
เส้นทางผ่านแอพ google map https://goo.gl/maps/29nsN35adCNHxYsG8

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi