ข่าวรับสมัครนักศึกษา

แผนที่และห้องสอบ แบบรับตรง นักศึกษาภาคปกติ 62


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แจ้งแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และห้องสอบแก่ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ แบบรับตรง ประจำปี 2562

แจ้งเปลี่ยนห้องสอบจากห้องสอบ 334 อาคาร 3 ชั้น 3 ไปสอบห้อง 337 อาคาร 3 ชั้น 3

โหลดแผนที่

โหลดห้องสอบ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi