ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยผู้สมัครในหลักสูตร และสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยจึงให้มีการเลื่อนการสอบคัดเลือกออกไปก่อน โดยจะประกาศรายชื่อและรายละเอียดในการสอบให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 13 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi