ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) ประจำปี (การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2562 – 11 เมษายน 2562 เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือกและรายชื่อผูสมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายประกาศนี้

คลิ๊กอ่านประกาศรายชื่อ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi