ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 510,400 บาท  (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 29 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 23 เมษายน 2563

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์ TOR ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<