วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discovery จำนวน 4,500 ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discovery จำนวน 4,500 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 900,000 (เก้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 945,000 บาท (เก้าแสนสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discovery>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discovery>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะของชุดฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discovery) >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<