วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน 4,500 ชุด

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน 4,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันอังคารที่  5 พฤษภาคม 2563  ถึงวันอังคารที่  12 พฤษภาคม 2563  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-835224-8  ต่อ 41117-8  หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

3.คุณลักษณะของชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

4.เอกสารราคากลาง บก.06  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<