ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประเภททั่วไป  ประจำปีการศึกษา  2563 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย 

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

คลิกอ่านประกาศผลการคัดเลือก

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi