ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 6/2563


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 6/2563 มี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในหัวข้อ Covid-19 : The Global New Reality และการปรับตัวยุคใหม่แห่งการปฏิวัอุตสาหกรรมครั้งใหม่

รายงานงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2555 และ 2556 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รายงานสถานภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 – 2564 รายงานผลการศึกษาหาแนวทางการบริหารพนักงานราชการ การขออนุมัติปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

และรับข้อเสนอแนะเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกภาพบรรยากาศการประชุมสภา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi