วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำ มรภ.เลย ครั้งที่ 1/2565

งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม

มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภักเลย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 รายงานผลการตรวจสอบรายงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานสรุปผลการประเมินตนเองเป็นระยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา สอบทานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi