วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกันสวมเสื้อเหลืองราชภัฏน้อมพลี ทุกวันจันทร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกันสวมเสื้อเหลืองราชภัฏเลยน้อมพลี ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

เพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการปฏิบัติงานโดยสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจสมกับเป็นข้าราชการใต้เบื้องพระยุคลบาทในพระบามสมเด็๋จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำเสื้อโปโลสีเหลืองพร้อมข้อความว่า “ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้า” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจและประสงค์จะสั่งเสื้อโปโลสีเหลือง “ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้า” ราคาตัวละ 250 บาท สามารถโหลดและส่งแบบตอบรับสั่งเสื้อได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. และให้หน่วยงานนำส่งเงินค่าเสื้อ ภายในวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ติดต่อสอบถาม โทร.51151

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ ดาวน์โหลดแบบสั่งจองเสื้อโปโล

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi