ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากอาจารย์ประจำ


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0499/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 และกำหนดลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือก เป็นคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ 93 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97 คน คณะวิทยาการจัดการ 63 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 คน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 6 คน และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 8 คน รวม 379 คน

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผู้มีสิทธิ์เลือกที่ติดไปราชการนำหนังสือไปราชการมายืนยันลงคะแนนล่วงหน้า จำนวน 28 คน และผู้มีสิทธิ์เลือกมาใช้สิทธิ์ ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 จำนวน 313 คน รวมมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 341 คน มีจำนวนผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ 38 คน

ผลการนับคะแนน
หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ จันทระ 202 คะแนน
หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี 147 คะแนน
หมายเลข 3 ดร.สรินทร คุ้มเขต 216 คะแนน
หมายเลข 4 ดร.สุภาวดี สำราญ 141 คะแนน
หมายเลข 5 นายชัยมงคล ปินะสา 22 คะแนน
หมายเลข 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง 127 คะแนน
หมายเลข 7 ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์ 117 คะแนน
หมายเลข 8 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา 62 คะแนน
หมายเลข 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง 94 คะแนน
หมายเลข 10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เพียรกสิกรรม 57 คะแนน
หมายเลข 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ทาทอง 74 คะแนน

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ จำนวน 4 คน
ลำดับที่ 1 ดร.สรินทร คุ้มเขต
ลำดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ จันทระ
ลำดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี
ลำดับที่ 4 ดร.สุภาวดี สำราญ

บุคคลที่ได้รับการเลือกตามประกาศนี้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ทั้งนี้คณาจารย์ประจำอาจคัดค้านผลการเลือกภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือก โดยทำเป็นหนังสือเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยตาม ข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2547

คลิกชมภาพบรรยากาศการลงคะแนนและนับคะแนน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi